ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

SENAST UPPDATERAD: 2018-01-15

Introduktion
Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsten Träning På Recept, det vill säga när du tar del av tjänsten på www.traningparecept.se (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Aasa Health AB, org. nummer 559116-7936 (“AHAB”, “vi” eller “oss”).
Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på https://traningparecept.se/.
Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTSHANTERING
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy. Som ett förtydligande vill AHAB påpeka att vi inte samlar in några uppgifter om ditt hälsotillstånd.

ÅLDERSGRÄNS
Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsten. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa Tjänsten.

TJÄNSTEN
AHAB erbjuder två (2) former av tjänsten:
· Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av AHABs digitala träningsprogram och därmed sammanhängande information. Samtliga prenumerationer är tillsvidareprenumerationer vilket innebär att tjänsten levereras till dess du säger upp den genom att meddela oss eller genom att inte erlägga erforderlig månadsavgift.
· Engångsköp av enstaka digitala träningsprogram.

HÄLSOFRÅGOR – TJÄNSTENS LÄMPLIGHET FÖR DIG
Tjänsten riktar sig till personer som i rehabiliteringssyfte eller annorledes av hälsoskäl har ett behov eller önskemål av anpassade träningsprogram. AHAB efterfrågar aldrig, och samlar heller inte in, uppgifter om ditt hälsotillstånd. AHAB kan därför inte själv avgöra om erbjudna träningsprogram är lämpliga för dig. Du utnyttjar tjänsten under eget ansvar och AHAB lämnar ingen garanti eller löfte om att tjänsten är lämplig för just dig. AHAB uppmanar dig att samråda med läkare eller annan kunnig vårdpersonal innan du påbörjar ett specifikt träningsprogram. Genom att använda tjänsten bekräftar du att AHAB inte har något ansvar för tjänstens lämplighet för dig och att du genomfört samråd med läkare eller annan vårdpersonal innan du påbörjar tjänsten (träningsprogrammet).

BETALNING, UPPSÄGNING
Tjänsten kräver att du fyller i ett registreringsformulär och förskottsbetalar en avgift. Betalning av Tjänsten genomförs av AHABs samarbetspartner Stripe. Vi tillämpar förskottsbetalning och du kan välja att betala genom kortbetalning eller annan form som erbjuds av Stripe. Vid utebliven betalning för löpande prenumeration har AHAB rätt att stänga av din åtkomst till Tjänsten. Alla priser och avgifter som anges är inklusive moms.
Återbetalning medges ej vid uppsägning av prenumeration. Vid uppsägning har du tillgång till tjänsten under innevarande period fram till nästa debiteringstillfälle. Prenumerationer debiteras månadsvis i förskott vid utgången av respektive månad för kommande månad. Utebliven betalning räknas som uppsägning av tjänsten.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA MED MERA
Din tillgång till Tjänsten är personlig och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till AHABs kundtjänst.
Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att AHAB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa AHABs regler.
Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

UPPSÄGNING AV PRENUMERATION
Om du vill avsluta din prenumeration behöver du endast avstå från att erlägga den månatliga prenumerationsavgiften. Prenumerationer löper månadsvis och kan således endast sägas upp till utgången av senast betald månadsprenumeration. Detta sker genom att betalning inte erlägges för kommande månads prenumeration varvid din tillgång till prenumerationstjänsten upphör. Återbetalning sker inte för redan förbetald månad.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
AHAB, eller AHABs licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

FÖRÄNDRINGAR I AHABs ERBJUDANDE
AHAB kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig AHAB rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig om förändringen innebär att du inte kan nyttja Tjänsten och du inte samtycker till ändringen. Om du inte uttryckligen meddelar oss att du inte godkänner förändringen anses du ha godkänt förändringen.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
AHAB har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Cookies
AHAB använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur AHABs digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. AHABs kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Observera att detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Ångerrätt – samtycke till avstående av ångerrätt
Eftersom du tecknar en prenumeration eller köper ett enstaka träningsprogram som avser digitalt innehåll som levereras på annat sätt än ett fysiskt medium (streaming) omfattas du inte av ångerrätten [se 11§, Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler]. Genom att fullfölja beställning av Tjänsten samtycker du till att det inte föreligger någon ångerrätt.

KONTAKT
Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:
TpRfitness@gmail.com

PERONUPPGIFTSPOLICY

Allmän information

När du tecknar ett konto hos Aasa Health AB samtycker du till att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas för marknadsföring, statistik och analys av Aasa Health AB enligt nedan. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter eller tjänster.

Uppgifter som registreras

Aasa Health AB håller ett register över kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något från www.traningparecept.se. Registret innehåller följande personuppgifter: namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter.

Hur uppgifter används

Uppgifterna används av Aasa Health AB för fakturering, information och leverans av tjänsten, administration av ditt konto hos Aasa Health AB, marknadsföring, som underlag för statistik och produktutveckling samt för att kontrollera att tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor. Uppgifterna kan ligga till grund för att Aasa Health AB ska kunna anpassa innehåll och erbjudanden.

Vad du samtycker till

Aasa Health ABs kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Vidare samtycker du till att Aasa Health AB sparar de uppgifter som framgår under rubriken ”Uppgifter som registreras”

Utomstående

Aasa Health AB lämnar inte ut dina Personuppgifter till andra aktörer.

Stripe

De uppgifter du lämnar till Stripe i samband med betalning av tjänsterna regleras av Stripe’s villkor. Aasa Health AB registrerar inte dessa uppgifter och har heller inte tillgång till dom.

Myndighetsbeslut

Personuppgifter som Aasa Health AB har lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Återkallelse, rättelse eller ändring

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att dina uppgifter överförs till annan part. Om du vill återkalla samtycke eller begränsa samtycket eller av annan anledning kontakta oss rörande dina personuppgifter kan du kontakta kundservice för personuppgifter på TpRfitness@gmail.com

Hur länge vi sparar uppgifter

Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående användarrelation med Aasa Health AB och en tid därefter dock längst i tre år efter avslutad relation eller i enlighet med lämnat samtycke. Om du i samband med att du avslutar ditt konto vill att dina uppgifter tas bort kan du enkelt meddela detta till kundservice så att vi kan spärra eller radera dina uppgifter genererade i ditt konto när samtliga aktuella transaktioner avslutats.